اینترانت

راه حل ارتباطی اینترانت

ارائۀ خدمات برقراری ارتباط بین شبکه ای با استفاده از بستر اینترانت مخابرات.

با استفاده از خدمات اینترانت شرکت مخابرات ایران در تمامی استان های کشور امکان گسترش شبکه های داخلی سازمان ها و شرکت ها در سطوح شهری و استانی وجود داشته و همچنین میتوان از این خدمات جهت برقراری ارتباط شبکۀ کامپیوتری دفاتر مرکزی سازمان با شعبات، دفاتر نمایندگی، کارخانه، و غیره را در یک استان هم آورد. پهنای باند بالا که ارتباط سریع مورد نیاز بسیاری از برنامه های کاربردی را میسر میسازد و امکان راه اندازی VPN (Virtual Private Network) Tunnel به منظور تأمین امنیت اطلاعات تبادل شده بین شبکه های مرتبط از این طریق جزو مزایای شاخص این راه حل ارتباطی می باشند.

گروه رایان ارتباط با ارائۀ مشاورۀ رایگان جهت بررسی و تعریف نیاز اولیه، آمادگی دارد تا طراحی، انجام مراحل اداری دریافت اشتراک سرویس، تأمین تجهیزات، اجرا و پیاده سازی، و پشتیبانی راه حل های ارتباطی مبتنی بر اینترانت را با توجه به نیازهای کنونی و توسعه های آتی شرکت ها و سازمان ها به انجام برساند.